Теми підсумкових робіт

Примірний перелік тем підсумкових робіт
1.   Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України.
2.   Головні історичні етапи державного будівництва в Україні.
3.   Адміністративно територіальний устрій України.
4.   Структура та компетенція органів державного управління на території України.
5.   Місцеве самоврядування як фактор демокра¬тизації суспільства.
6.   Матеріальна та фінансова база розвитку території.
7.   Світовий досвід територіального управління.
8.   Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності.
9.   Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем.
10.  Державне управління як системне суспільне явище.
11.  Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності. Державна служба як різновид управлінської діяльності.
12.  Структура, права, компетенція та функції органів державного управління в Україні. Адміністративна реформа.
13.  Етика державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування.
14.  Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в умовах  адміністративної реформи.
15.  Інформаційне забезпечення державного управління і державної служби.
16.  Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.
17.  Конституційні засади державного управління і державної служби.
18.  Нормативно-правові акти, що регламентують державне управління.
19.  Застосування права в державному управлінні та його принципи.
20.  Етапи та порядок правозастосування в державному управлінні.
21.  Правова регламентація державної служби.
22.  Дотримання законності при виконанні завдань державного управління.
23.  Правотворча ініціатива та її втілення органами державного управління.
24.  Державна економічна політика і механізм її формування.
25.  Загальні засади економічного розвитку і форму¬вання ринку.
26.  Регулююча роль держави в ринковій економіці.
27.  Фінансова політика держави і фінансовий ме¬ханізм.
28.  Бюджет і бюджетний устрій України.
29.  Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку.
30.  Концептуальні засади та сутність гуманітарної та соціальної політики держави.
31.  Конституційні й законодавчі засади здійснення гуманітарної та соціальної політики.
32.  Людина і громадянин у системі державного управління.
33.  Соціальна політика і соціальна робота.
34.  Основні напрямки державної соціальної політи¬ки. Шляхи реалізації на регіональному рівні.
35.  Становлення та розвиток ділової культури в різних сферах життя українського суспільства.
36.  Діловий етикет як складова ділової культури.
37.  Формування позитивного іміджу ділової людини.
38.  Особливості застосування принципів менедж¬менту на державній службі.
39.  Підготовка прийняття та організація виконання рішень в державному управлінні.
40.  Мотивація праці та контроль в державному управлінні.
41.  Керівництво і лідерство в управлінні персоналом.
42.  Стратегічне та ситуаційне управління при здійсненні повноважень посадовою особою.
43.  Організація робочого місця, режим праці й відпочинку.
44.  Планування в роботі державного службовця.
45.  Підготовка службових документів.
46.  Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень.
47.  Роль і значення інноваційної діяльності в розвитку економіки.