Рекомендації до написання

Методичні рекомендації щодо написання й оформлення

 підсумкової роботи

(для слухачів Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій)

Зміст

1.     Основні положення методичних рекомендацій

2.     Загальні вимоги до підсумкової роботи

2.1   Титульна сторінка

2.2   Зміст

2.3   Вступ

2.4   Основна частина

2.5   Висновки

2.6   Література

2.7   Додатки

 

3.     Правила оформлення роботи

3.1   Загальні вимоги

3.2   Нумерація

3.3   Ілюстрації

3.4   Посилання

3.5   Список використаних джерел

3.6   Додатки

 

4.     Додатки.

 

1.     Основні положення “Методичних рекомендацій”

Розроблені методичні рекомендації містять основні вимоги до оформлення рефератів слухачами Центру.

Значну увагу приділено структурним елементам підсумкової роботи: титульна сторінка, зміст, перелік скорочень, умовні позначення і терміни.

Подаються чіткі пояснення і вимоги до написання вступу, постановки завдання дослідження, результатів, висновків і літератури.

Дуже важливою є інформація, пов’язана з бібліографічним описом документів.

 

2.     Загальні вимоги до роботи

Обсяг підсумкової роботи повинен складати  15-20 сторінок тексту, надрукованого на одній стороні листка формату А4. У зазначений обсяг входить матеріал у таблицях та ілюстрації, кількість яких визначає автор.

Структурними елементами роботи є:

2.1   Титульна сторінка (додаток 1)

2.2   Зміст

2.3   Вступ

2.4   Основна частина

2.4.1      Розділ теоретичний

2.4.2      Розділ аналітичний

2.5   Висновки

2.6   Література

2.7   Додатки

Тест підсумкової роботи, як і будь-якої іншої наукової роботи, викладається в безособовій формі (зроблено, досліджено, здійснено).

2.1. Титульна сторінка

Титульна сторінка є першою в роботі. Зразок титульної сторінки подано в додатку 1. Розміщення реквізитів повинно відповідати зразку.

 

2.2. Зміст

Зміст повинен включати в себе такі елементи:

-         вступ

-         розділ 1

-         розділ 2

-         висновки

-         література

-         додатки

У змісті повинні бути вказані назви розділів, номери сторінок, з яких починаються всі перераховані елементи змісту.

 2.3. Вступ

Обґрунтовується актуальність вибраної теми і необхідність її дослідження. У вступі дається оцінка сучасного стану вирішення проблеми, основні і вихідні дані її дослідження.

У вступі слід відобразити нове в запропонованому вами підході, мету роботи, методи  і засоби дослідження, рекомендації по використанню результатів роботи  та їх значення.

  Обсяг  вступу не повинен перевищувати 2 сторінок.

 

2.4. Основна частина

            2.4.1.  Розділ теоретичний

Розділ повинен містити сформульоване завдання дослідження, обґрунтування вибраного направлення вирішення проблеми. Слухач повинен обдумати відповідне економічне або соціальне явище, проаналізувати його відображення в науковій літературі і висловити свою думку з цього питання. Доцільно використовувати ілюстративний матеріал: таблиці, схеми, малюнки, графіки тощо.

Обсяг цього розділу не повинен бути менше  5-6 сторінок.

            2.4.2.  Розділ аналітичний

У цьому розділі проводиться аналіз рівня і динаміки питання, яке розглядається, на конкретному прикладі. Аналізуються фактори впливу внутрішнього і зовнішнього середовища, їх взаємозв’язок. Результати аналізу повинні бути обґрунтовані економічними показниками, досить повно відображати динаміку росту або викривати недоліки, якщо вони мають місце, а також можуть вказати на резерви організації виробництва і управління підприємством.

Обсяг  цього розділу не повинен бути менше  6-7 сторінок.

 2.5. Висновки

У кінці всієї роботи треба зробити висновки (до 2 сторінок). Рекомендується проводити основні, узагальнюючі висновки. Ця частина роботи повинна складати оцінку повноти рішень поставлених завдань, розробку рекомендацій щодо  конкретного використання результатів роботи.

У висновках не наводиться новий фактичний матеріал, а лише підтверджуються теоретичні положення і основні результати роботи.

 2.6. Література

Список використаних джерел необхідно наводити в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовку книги.

 2.7.         Додатки

При необхідності доцільно вносити додатковий матеріал, який сприяє більш повному розкриттю роботи:

-         економічні формули і розрахунки,

-         таблиці цифрових даних,

-         ілюстрації допоміжного характеру.

3.     Правила оформлення підсумкової роботи

3.1.         Загальні вимоги

Сторінки тексту роботи, ілюстрації, таблиці та роздруковані матеріали з ПК повинні відповідати формату А4.

Робота має бути віддрукованою на одній стороні аркуша білого кольору через 1,5 інтервалу. Висота букв і цифр повинна бути не меншою 1,8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5).

Розміри полів: ліве – не менше 30мм, праве – не менше 10мм, верхнє і нижнє – не менше 20мм. Шрифт написання має бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Вписувати в текст роботи окремі слова, формули, умовні позначення і знаки можна  тільки чорними чорнилами, при цьому щільність вписаного тексту має бути максимально наближена до щільності основного тексту.

Текст роботи повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.

Заголовки структурних частини роботи необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи. Пункти і підпункти основної частини необхідно починати з абзацу.

Відстань між заголовком і текстом повинна відповідати 2 інтервалам.

Кожну структурну частину роботи необхідно починати з нової сторінки.

3.2.         Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому кутку сторінки без крапки.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1., 2., 3. 

У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3.

Потім у цьому ж рядку йде заголовок підрозділу.

         3.3. Ілюстрації

  До ілюстрацій належать графіки, схеми, діаграми, карти, малюнки, які необхідно використовувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розташовані на окремих сторінках, включаються в загальну нумерацію сторінок.

Таблиці і малюнки, розміри яких більші формату А4, вважаються за 1 сторінку і розташовуються по тексту після згадки або в додатках.

Малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер  малюнку, розділені крапкою.

Наприклад: малюнок 1.5. ( 5 малюнок першого розділу). Кожний малюнок повинен мати назву. Слово “малюнок”, його номер і назву розміщують під малюнком таким чином:

            Малюнок 1.5. Організаційна схема управління

При необхідності під малюнком йдуть пояснювальні дані, текст.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, які представлені у додатках) у межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис “Таблиця”, проставляють її порядковий номер. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 2.3.” (третя таблиця другого розділу).

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку слово “таблиця” і  її номер  вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над  наступними частинами пишуть слова “Продовження табл. 2.3.”.

Таблицю розміщують після першої згадки про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту сторінки або, при необхідності, з поворотом по годинниковій стрілці.

 

3.4. Посилання

При написанні роботи слухач зобов’язаний давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, наведені в роботі, які висвітлені у відкритих публікаціях і науковій літературі. Такі посилання дають можливість відшукати відповідні документи і перевірити достовірність даних. Посилатися треба на останнє видання публікації.

Якщо використовуються відомості, матеріали монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок,  в посиланні необхідно вказати загальну кількість сторінок джерела. В інших випадках – вказують номер джерела і сторінку (через кому) наприклад: “...[ 9, с.5].

Посилання по тексту роботи наводяться у  квадратних дужках, наприклад: “... в роботах  [1, 7, 10]...”,

або “... на думку вітчизняного вченого ( див. [12]).

 

Посилання на ілюстрацію вказуються їх порядковим номером, наприклад: “... взаємозв’язок потоків зображено на мал. 1.2.”.

         На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. При цьому слово “таблиця” в тексті пишеться скорочено, наприклад: “... у табл. 1.2.”.

         У випадках повторних посилань на таблиці та ілюстрації необхідно вказати скорочено слово “дивись“, наприклад: “... див. табл. 1.2.” або “... див. мал. 3.5.” 

3.5. Список використаних джерел

Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку за прізвищем автора або назвою  книги.

Відомості про джерела, включені в список, необхідно подавати у відповідності з вимогами держстандарту, обов’язково вказуючи назву робіти.

Нижче подаємо приклади оформлення бібліографічного опису джерел, які можуть бути використані при написанні підсумкових робіт.

 

(Зверніть увагу на розділові знаки і умовні скорочення)

 

Характеристика джерела

 

Приклади оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В.Теорія інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1992. – 430с.

Афанасьев В.В., Василько О.Н. Расчёты на програмируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат., 1992. – 190с.

Меліков А.З., Іванов В.М., Рюмін Н.А. Математичні моделі багатопотокових систем обслуговування. – К.: Техніка, 1998. – 265с.

 

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированых производств / Л.А.Сидоров, Л.В. Адамович, В.Т.Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.И. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144с.

 

П’ять і більше авторів

Системный анализ / Н.И. Белоус, Е.И. Вишняков, В.Ю.Левин и др. – М.: Экономика, 1995. – 620с.

 

Багатотомні видання

Історія України: у 8т. – К.: Основи, 2004. – Т. 2. – 530с.

 

Перекладені видання

Мишкін, Фредерік С.  Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 963с.

 

Збірник наукових праць

Вычислительная и прикладная математика. Сб. науч. раб. – К.: Либідь, 1996. – 85с.

 

Статті з журналів, інших часописів

Нижник Н.Р. Синергетично - рефлексивна модель соціальної самоорганізації та управління // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2003. - №3. – С.5-14.

 

Енциклопедії

Юридична енциклопедія: у 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шученко (голова ред. кол.) та ін. – К.: “Укр.енцикл.”, 2001. – Т. 3. – 530с.

 

 

3.6. Додатки

Додатки оформляються як продовження роботи після списку використаних джерел. Їх розташовують у порядку, який згадується по тексту роботи.

Додатки повинні мати заголовок, написаний зверху прописними літерами.

Над заголовком прописними буквами, починаючи з першої пишеться слово “Додаток _____” і  літера, яка означає додаток.

Додаток необхідно позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком Г, Є, Ї, Й, У, Ч, Ь.

Один додаток позначається як додаток А, наприклад: “Додаток А”.

Текст кожного додатку при необхідності може бути розділений на частини: розділи і підрозділи, які нумеруються в рамках кожного додатку. У даному випадку нумерується так: А. 2 – другий розділ додатку А; або В. 3.1 – підрозділ 3.1 додатку В.

 

Допускається нумерація додатків арабськими цифрами послідовно, починаючи з 1.

 

 

 

Додаток 1.

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРЧЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

 

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

ПІДСУМКОВА РОБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА 2014