Основні завдання

   Основні завдання Центру:

- надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств відповідно до законодавства;
- надання науково – методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування (Ліцензія Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з підвищенням кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ, організацій за напрямом 1501 «Державне управління».

Пріоритетні напрями роботи Центру :

- забезпечення бездоганної репутації і підтримання відповідного іміджу Центру шляхом постійного покращення якості надання освітніх послуг;

- динамічність та практична спрямованість надання освітніх послуг, створення умов для безперервного професійного навчання упродовж проходження служби чи здійснення відповідних повноважень;

- продовження активної співпраці з Національним агентством України з питань державної служби, Національною академією державного управління при Президентові України, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також працівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

 - удосконалення механізму вивчення потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- посилення взаємодії з обласною та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами Полтавської області з метою практичної спрямованості та максимального наближення змісту навчальних програм до реальних потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розширення співробітництва з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями в частині надання їм освітніх послуг;

- модернізація навчальних програм відповідно до перспектив розвитку державного управління, місцевого самоврядування, держави і суспільства в цілому;

- забезпечення випереджального характеру навчання, розробка ефективних  андрагогічних технологій навчання з метою розвитку знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного виконання завдань професійної діяльності, формування в управлінців державницького світогляду, громадянських компетентностей, правосвідомості та професійної етики; 

- організація на замовлення органів влади і місцевого самоврядування навчальних заходів з актуальних питань місцевого самоврядування, зміст яких побудовано на засадах компетентнісного, практико-орієнтованого, особистісно-орієнтованого та кластерного підходів та спрямованого на реалізацію завдань Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, демократичного врядування, лідерства, регіональної політики, фінансової децентралізації та бюджетно-податкової політики, економічної та соціально-гуманітарної політики, впровадження інноваційних методів економічного розвитку регіону, стратегічного планування, управління проектами, антикризового управління, електронного врядування тощо;          

 - залучення професіоналів - науково-педагогічних працівників, керівників і провідних фахівців органів державної влади та органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад до навчального процесу;

- поповнення бібліотеки Центру літературою з питань державного управління, місцевого самоврядування, інших актуальних питань;

- розширення видавничої бази Центру з метою забезпечення слухачів роздатковими та методично-інформаційними матеріалами;

- розширення практики відео-контактів (конференцій, «круглих столів» тощо) з іншими центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також усіма зацікавленими у таких обмінах органами влади, установами, закладами;

- застосовування інноваційних освітніх технологій, організація інтерактивної взаємодії дистанційно, очно, в різних формах організації навчального процесу (тренінги, семінари, круглі столи, вебінари, відео лекції та відео конференції, тематичні короткострокові семінари за допомогою сервісу мережі Internet Skype);

- продовження роботи щодо формування інформаційно-освітнього середовища Центру з метою створення умов для безперервного професійного розвитку посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

- налагодження міжнародного співробітництва з питань підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- надання консультаційно-методичної та організаційної допомоги в навчанні посадовців шляхом проведення виїзних практичних занять, виїзних тематичних семінарів, вивчення кращих практик управлінської діяльності регіону;

- модернізація та забезпечення функціонування офіційного Web-сайту Центру. Висвітлення діяльності Центру у друкованих засобах масової інформації;

- співпраця із замовниками навчання щодо матеріального та фінансового забезпечення діяльності Центру.