Положення

  

ЗАТВЕРДЕНО

Наказ директора

21.09.2021 № 120

 

 

Положення про Навчально-методична раду

Полтавського регіонального центру підвищення кваліфікації

 

1. Загальні положення

1.1.    Навчально-методична рада (далі – Рада) Полтавського регіонального центру підвищення кваліфікації (далі – Центр) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним відповідно до Статуту Центру для розгляду  напрямів  розвитку  освітньої  та  наукової діяльності  Центру,  визначення  змісту,  форм  і  методів надання освітніх послуг.

1.2.      Рада створюється для розгляду напрямів розвитку освітньої діяльності, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та покликана сприяти консолідації зусиль структурних підрозділів Центру в реалізації освітніх  програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням провідного світового та вітчизняного досвіду, інноваційних технологій навчання.

1.3 Рада у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба України) і Міністерства освіти і науки України, нормативними документами інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються сфери її діяльності, методичними рекомендаціями Нацдержслужби України,  Статутом Центру та цим Положенням.

1.4. Рада утворюється і ліквідовується наказом директора Центру.

1.5. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на навчально-методичний відділ.

1.6. Планування роботи Ради здійснюється на рік на основі пропозицій директора, заступника директора, начальників відділів Центру, інших членів навчально-методичної ради. План роботи Ради розглядається та затверджується щороку на першому засіданні.

1.7. Рішення Ради носять рекомендаційний характер та враховуються в організації професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

 

2.          Основні завдання та функції Ради

2.1 Основними завданнями Ради є:

2.1.1 Організація та координація навчально-методичної роботи, сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності Центру в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", підвищення ефективності та якості надання закладом освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації працівників органів влади, органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

2.1.2. Визначення форм, методів та засобів проведення освітнього процесу, впровадження у освітній процес інноваційних технологій.

2.1.3. Вивчення та впровадження в освітній процес передового досвіду національної та зарубіжної системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

2.1.4. Обговорення та затвердження контрольних завдань, тестів, екзаменаційних білетів, передбачених вхідним, вихідним та поточним  контролем знань слухачів, методичних розробок, навчально-методичних та інших матеріалів, матеріалів щодо удосконалення освітнього процесу, затвердження тематики видання посібників, інших видань Центру та їх ухвалення.

2.1.5. Сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу Центру.

2.1.6. Участь в організації науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів інших заходів, в тому числі за участю вітчизняних та іноземних фахівців.

2.1.7. Затвердження складу тимчасових творчих колективів і робочих груп для виконання навчальної та навчально-методичної роботи.

2.1.8. Розробка інших питань, що стосуються діяльності Центру.

2.2. Відповідно до поставлених завдань Рада виконує функції:

2.2.1. Розглядає і схвалює освітні програми підвищення кваліфікації та навчально методичні матеріали (методичні рекомендації, завдання підсумкового та поточного контролю, завдання для самостійної роботи).

2.2.2. Розглядає, аналізує та надає рекомендації щодо видання методичних та навчальних посібників, інформаційних і довідкових матеріалів.

2.2.3. Розглядає інші питання, що стосуються діяльності Центру.

 

3. Структура Ради

3.1. Раду очолює директор Центру.

3.2. Голова Ради несе відповідальність за роботу Ради.

3.3. Кількісний склад Ради визначає голова Ради.

3.4. Керівний склад ради: голова Ради, заступник голови Ради та секретар Ради. За посадами заступником голови Ради є заступник директора Центру, секретарем – керівник навчально-методичного відділу.

3.5. Членами Ради є найбільш досвідчені викладачі вищих навчальних закладів, представники обласної державної адміністрації, керівники, спеціалісти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники структурних підрозділів Центру та працівники Центру.

3.6. Персональний склад затверджується наказом директора Центру.

 

 

 

 

4. Права та регламент роботи Ради

        Рада має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо утворення тимчасових творчих колективів, робочих груп за конкретними напрямками діяльності Центру.

4.2. Заслуховувати учасників освітнього процесу з питань, що стосуються їхньої роботи.

4.3. Вносити на розгляд керівництва Центру пропозиції з питань удосконалення освітнього процесу.

        Регламент роботи Ради:

4.4. Формою роботи Ради є засідання. Рішення про скликання засідання приймає голова Ради. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

4.5. Засідання вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини членів Ради.

4.6. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови на засіданні є вирішальним.

4.7. Рішення Ради оформляються протоколами.

4.8. Навчально-методична рада здійснює контроль за виконанням власних рішень.

4.9. На підставі рішень Ради можуть прийматися накази директора Центру.

 

 

Розробив та вніс

на затвердження                                                                          Начальник навчально-методичного відділу

                                                                                                                                                            ____________Лариса ДОРОШЕНКО

                                                                                                              «___»_______2021 року