Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора Центру

29.09.2017 № 146

 

 

 

 

 

Положення

про навчально-методичну раду Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

 

1. Загальні положення

1.1.  Навчально-методична рада (далі - Рада) Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (далі - Центр) є постійно діючим консультативно- дорадчим органом, утвореним відповідно до Статуту Центру.

1.2.  Рада утворюється для розгляду напрямів розвитку освітньої та  наукової діяльності, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, визначення стратегічних напрямів, механізмів та строків формування сучасної ефективної моделі професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, яка б забезпечувала належне підвищення рівня їх професійної компетентності, була зорієнтована на потреби особистості  у професійному розвитку впродовж життя та забезпечувала б впровадження принципів належного врядування.

1.3.  Рада покликана сприяти вдосконаленню навчально-методичного забезпечення, впровадженню передового досвіду навчально-методичної роботи та нових навчальних технологій, удосконаленню роботи з викладачами та поліпшенню організації навчального процесу, консолідації зусиль структурних підрозділів Центру в реалізації навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням провідного світового та вітчизняного досвіду, інноваційних технологій навчання.

1.4.  Рада у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України) і Міністерства освіти і науки України, нормативними документами інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються сфери її діяльності, методичними рекомендаціями Нацдержслужби України і Національної академії державного управління при Президентові України, Статутом Центру та цим Положенням.

         Рада утворюється і ліквідовується наказом директора Центру.

1.5. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на навчально-методичний відділ.

1.6. Планування роботи Ради здійснюється на рік на основі пропозицій директора, заступника директора, начальників навчально-методичного та навчально-організаційного відділів Центру, інших членів навчально-методичної ради.

План роботи Ради розглядається та затверджується щороку на першому засіданні.

 

2. Мета та напрями діяльності Ради

2.1   Метою діяльності Ради є сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності Центру в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, підвищення ефективності та якості надання закладом освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад. Забезпечення максимального наближення освітньої послуги до місця їх службової діяльності. Запровадження в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування умов для навчання з використанням різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій.

2.2   Основними напрямами діяльності Ради є:

2.2.1  розробка стратегії навчально-методичної роботи Центру в контексті входження до європейського освітнього простору;

2.2.2   аналіз, прогнозування та надання рекомендацій щодо планування та вдосконалення діяльності системи підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад Полтавської області;

2.2.3    актуалізація змісту навчання відповідно до потреб держави, регіону та особистісних потреб слухачів;

2.2.4   робота з удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу, в тому числі:

- активізація методичної, консультативної та інформаційної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації;

- аналіз методичного забезпечення навчального процесу та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення, зокрема методичного забезпечення проведення підсумкових занять, співбесід, інших форм контролю знань слухачів, критеріїв оцінювання знань;

-  аналіз інформаційного забезпечення навчального процесу підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і вироблення рекомендацій щодо його покращення;

-  розгляд, аналіз та надання рекомендацій щодо видання методичних та навчальних посібників, інформаційних і довідкових матеріалів.

2.2.5  розгляд та вироблення рекомендацій з питань підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, викладачів-практиків, які забезпечують навчальний процес в Центрі;

2.2.6  розгляд та погодження зразків документів про підвищення кваліфікації.

 

3. Основні завдання та функції Ради

Основними завданнями Ради є:

3.1. Досягнення і підтримання високого рівня надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства України, удосконалення методики навчання дорослих.

3.2. Надання висококваліфікованої науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, у тому числі шляхом розширення видавничої діяльності, максимальне задоволення потреб слухачів і замовників навчання.

3.3. Пошук ефективних форм і методів роботи з талановитою молоддю, випускниками вищих навчальних закладів з метою залучення їх до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

3.4. Визначення форм, методів та засобів організації навчального процесу, впровадження у навчальний процес інноваційних технологій.

3.5. Вивчення та впровадження в навчальний процес передового досвіду національної та зарубіжної системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.6. Обговорення та затвердження контрольних завдань, тестів, екзаменаційних білетів, передбачених вхідним, вихідним та поточним  контролем знань слухачів, методичних розробок, навчально-методичних та інших матеріалів, матеріалів щодо удосконалення навчального процесу, затвердження тематики видання посібників, інших видань Центру та їх ухвалення.

3.7. Затвердження складу тимчасових творчих колективів і робочих груп для виконання навчальної та навчально-методичної роботи.

3.8. Розробка інших питань, що стосуються діяльності Центру.

 

4. Структура Ради

4.1. Раду очолює директор Центру.

4.2. Голова Ради несе відповідальність за роботу Ради.

4.3. Кількісний склад Ради визначає голова Ради.

4.4. Керівний склад ради: голова Ради, заступник голови Ради та секретар Ради. За посадами заступником голови Ради є заступник директора Центру, секретарем – керівник навчально-методичного відділу.

4.5. Членами Ради є найбільш досвідчені викладачі вищих навчальних закладів, представники обласної державної адміністрації, керівники, спеціалісти органів державної влади, органів місцевого самоврядування (за згодою), керівники структурних підрозділів Центру та працівники Центру.

4.6. Персональний склад затверджується наказом директора Центру.

 

5. Права та регламент роботи Ради

         Рада має право:

5.1. Вносити пропозиції щодо утворення тимчасових творчих колективів, робочих груп за конкретними напрямками діяльності Центру.

5.2.  Заслуховувати учасників навчального процесу з питань, що стосуються їхньої роботи.

5.3. Вносити на розгляд керівництва Центру пропозиції з питань удосконалення навчального процесу.

         Регламент роботи Ради:

5.4. Формою роботи Ради є засідання. Рішення про скликання засідання приймає голова Ради. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

5.5. Засідання вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини членів Ради.

5.6. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5.7. Рішення Ради оформляються протоколами.

5.8. Навчально-методична рада здійснює контроль за виконанням власних рішень.

5.9. На підставі рішень Ради можуть прийматися накази директора Центру.